Uitnodiging studentenexcursie ‘Vooruitbouwen met de glastuinbouw’

(See below the fold for the English version)
Wil jij een dag vol inspiratie, kennisdeling en hands-on ervaring beleven? Wil jij zien hoe ons eten geproduceerd wordt en heb je creatieve ideeën hoe dit nog duurzamer kan? Dan hebben wij een mooie kans voor jou met veel creatieve vrijheid voor een stage, onderzoek of afstudeerproject op een fysieke plek met professionele ondersteuning van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland!

Op 19 maart organiseren Local2Local en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) een dag die in het teken staat van de transitie van de glastuinbouw. We zoomen in op het verwaarden van de (enorm grote) reststromen die uit de glastuinbouw voortkomen.

Deelname is gratis en je kunt je via dit formulier aanmelden. 

We bezoeken een groenteteler en een potplantenteler. Je krijgt een rondleiding bij het SIGN Living Lab in Bleiswijk, een praktische hub gericht op de reststromen. Twee experts met ruime ervaring in de glastuinbouw geven hier een presentatie over de innovaties en experimenten die al gedaan zijn.

Vervolgens gaan we praktisch aan de slag in het Living Lab met een aantal experimenten om reststromen om te zetten naar bijvoorbeeld voedsel, bouwmateriaal en voedingsstoffen en houden we een brainstormsessie met jullie ideeën voor de glastuinbouw. Deze vormen de basis voor toekomstige projecten die in het Living Lab uitgevoerd zullen worden. 

Het Living Lab is een onderdeel van het SIGN-programma Circulaire Tuinbouw 2021-2025.


Als student heb je hier dus een mooie kans om jouw stage, onderzoek, of afstudeerproject vorm te geven en bij het Living Lab aan de slag te gaan. Financiële steun is hier ook mogelijk.

Vervoer: rijd mee vanuit Utrecht (geef aan in het formulier) of haak aan op station Delft als je niet uit Utrecht komt.

Programma

09:00 – Aankomst en welkom 
Verzamelen op station Delft en verwelkoming. Maak kennis met de medestudenten en de organisatoren
09:30 – Bezoek aan de groenteteler (je mag hier ook direct naar toekomen)
Ontdek de wereld van de groenteteelt en leer over de verschillende reststromen die hier ontstaan. (Groenteteler Duijvestijn, Komkommerweg 25, 2641 NH Pijnacker) 
11:00 – Bezoek aan de potplanten- en bloementeler 
Verken de kleurrijke kant van de glastuinbouw en ontdek de reststromen die hier gegenereerd worden. 
12:00 – Lunch op het Living Lab  
Geniet van een lunch in het SIGN Living Lab.
12:30 – Introductie door experts en rondkijken in het Living Lab 
Maak kennis met deskundigen die hun kennis delen en kijk rond in het Living Lab.
13:15 – Workshopronde 1 + gebruik Living Lab- faciliteiten om praktisch aan de slag te gaan
Bijvoorbeeld: 

  • Reststroomvezel plaatmateriaal. Leer over biobased bouwmaterialen en hoe je reststroomvezels kunt inzetten om mycelium-objecten te creëren of hoe je met behulp van de pneumatische werkplaatpers A5-testplaatjes kunt persen.
  • Lasersnijden. Experimenteer met de BRM-lasersnijder door het graveren en snijden van een uit bermgras vervaardigde afwerkplaat.
  • Perssappen: pas verschillende methoden toe om sappen uit reststromen te extraheren, sla bestaande analyses erop na om inhoudsstoffen te analyseren of proef of de geperste sap potentie heeft als consumentenproduct. Voorbeeld: verwerking tomatenloof.

14:45 – Workshopronde 2 + brainstorm
Jouw groepje brainstormt samen met een expert over toepassingen die nog onderzocht kunnen worden, aan de hand van voorbeelden van toepassingen met vezels en sappen. Het doel is dat hier een goed idee uit voortkomt dat met ondersteuning van SIGN en het Living Lab verder wordt uitgewerkt in de opvolgende maanden.
16:00 – Presenteren
Presenteer de ideeën die je met je groep hebt bedacht tijdens de brainstorm, dan gaan we samen kijken welke ideeën het meest haalbaar lijken. Voor de beste ideeën is er mogelijke financiële steun van SIGN om deze in het Living Lab verder uit te werken. 
17:00 – Eindborrel

Meld je snel aan via dit formulier en maak je klaar voor een gezellige en leerzame dag. We kijken ernaar uit je op 19 maart te verwelkomen voor deze excursie!

English

Moving forward with horticulture!
Do you want to experience a day full of inspiration, knowledge sharing and hands-on experience? Do you want to see how our food is produced and do you have creative ideas on how this can be even more sustainable? Then we have a great opportunity for you with lots of creative freedom for a possible internship, research or graduation project at a physical location, with professional support from Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland!

On Tuesday March 19th, Local2Local and Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland are organising a day dedicated to the transition of greenhouse horticulture. We will zoom in on adding value to the (huge) residual streams that come out of greenhouse horticulture.

The day is free of charge, and you can register via this form

We visit a vegetable grower and a potted plant grower. You get a tour at the ‘Living Lab’ in Bleiswijk, a practical hub focused on residual flows. Here, two experts with extensive experience in greenhouse horticulture give a presentation on the innovations and experiments that have already been carried out.

We will then get practical in the Living Lab with a number of experiments to convert waste streams into food, building materials and nutrients, for example, and hold a brainstorming session with your ideas for greenhouse horticulture. These will form the basis for future projects to be carried out in the Living Lab. 

The Living Lab is part of SIGN’s Circular Horticulture 2021-2025 programme.

So as a student you have a great opportunity to shape your internship, research, or graduation project and work at the Living Lab. Financial support is also possible here.

Transportation: ride with us from Utrecht (indicate this in the registration form) or join us at Delft station if you are not from Utrecht. You can also join us at the first location, at Duijvestijn (see below).

Programme
09:00 – Arrival and welcome
Gather at Delft train station for a welcome, meet fellow students and organisers.
09:30 – Visit to the vegetable grower (you may also travel here directly, mark that in the registration form)
Discover the world of vegetable growing and learn about the different residual streams that are created here. (Vegetable grower Duijvestijn, Komkommerweg 25, 2641 NH Pijnacker)
11:00 – Visit to potted plant and flower grower
Explore the colourful side of greenhouse farming and discover the residual streams generated here.
12:00 – Lunch at the Living Lab
Enjoy lunch at the Living Lab.
12:30 – Introduction by the experts and a Living Lab tour
Meet experts sharing their knowledge and tour the Living Lab.
13:15 – Workshop Round 1 + use of Living Lab-facilities for practical work
For example: (exact details to be determined later)

  • Residual fiber sheet material: learn about biobased building materials and how to use residual fibers to create mycelium objects or press A5 test plates using the pneumatic workshop press.
  • Laser cutting: experiment with the BRM laser cutter by engraving and cutting a cover plate made from roadside grass.
  • Pressed juices: apply different methods to extract juices from residual streams, work with previous analyses to analyze content, or do a tasting to determine whether your pressed juice has potential as a consumer product. Example: processing tomato leaves

14:45 – Workshop Round 2 + Brainstorm
Brainstorm with an expert and your group based on examples of applications with fibers and juices about applications that can still be explored. The goal is to generate a good idea that will be further developed with the support of SIGN and the Living Lab in the following months.
16:00 – Presentation
Present your group’s ideas during the brainstorming session; collectively, we will assess which of these ideas seem most feasible. Financial support from SIGN may be available for the best ideas to further develop in the Living Lab.
17:00 – Closing drinks

Register quickly via this form and get ready for a fun and informative day. We look forward to welcoming you to this excursion on March 19th!


Have a project or collaboration in mind?

AMPED facilitates robust, regional and regenerative food systems.

© 2024 · Amped